dfdf sasa

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Veškeré obchodní podmínky jsou uvedeny ve vztahu mezi stranou zákazníka (dále jako „objednavatel“) a mezi stranou prodávajícího (obchodem nejbizu.cz, dále jako „prodávající“ nebo "prodejce" nebo „prodávající strana“)

2) Ustanovení obchodních podmínek jsou plnou součástí kupní smlouvy (dále jako „smlouva“ nebo „objednávka“). Smlouvou se rozumí vytvoření objednávky mezi stranou objednavatele a prodávajícího, při které došlo ke koupi zboží v jakémkoliv množství, v jakékoliv variabilitě a v jakékoliv hodnotě, a při které byla tato smlouva uzavřena těmito způsoby: klasickým objednávacím formulářem přes nejbizu.cz, dále formou e-mailu, telefonicky nebo osobně.

NABÍDKA ZBOŽÍ A PŘIJETÍ A ZPRACOVÁNI OBJEDNÁVKY

1) Prodávající strana nejbizu.cz si vyhrazuje právo změnit cenu, variabilitu a počet nabízeného zboží bez předchozího upozornění.

2) Prodávající strana nejbizu.cz si zcela vyhrazuje nepřijmout objednávku. Pakliže bude rozhodnuto o nepřijetí objednávky, strana objednavatele bude o tomto rozhodnutí informována formou e-mailu v podobě zprávy oznamující zrušení objednávky. Důvod ke zrušení objednávky není specifikován a není obsahem této smlouvy – rozhodnutí, zda bude objednávka přijata či nepřijata ke zpracování a následnému vyhotovení, je zcela na straně prodávajícího - tedy nejbizu.cz. Důvodem k nepřijetí objednávky například může být: vyprodání zboží, ukončení jeho výroby, nevyzvednutí předchozí objednávky formou dobírkového doručení, a z jakéhokoliv jiného individuálního a nespecifikovaného důvodu.

3) Strana objednavatele nemá nárok na odškodné v případě nepřijetí, zrušení objednávky, nebo úpravy této objednávky.

4) Prodávající strana si vyhrazuje právo změnit obsah, variabilitu, a hodnotu (cenu k zaplacení) objednávky po předchozím upozornění zákazníka, a to vždy po vzájemné dohodě. Pakliže se obě strany nedohodnou, prodávající strana tuto objednávku zruší.

5) Prodávající strana neručí, že objednané zboží bude vždy k dispozici v objednaném množství, velikostech či variantách, a to před uzavřením kupní smlouvy, i po jejím uzavření – v případě, že nebude toto zboží v počtu, variabilitě nebo kvalitě splňovat přání zákazníka a nedojde ke vzájemné dohodě pro zachování uzavřené smlouvy, prodejní strana tuto objednávku zruší.

REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1) Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání zákazníka, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

2) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

3) Strana objednavatele má mimo jiné plný nárok na výměnu zboží (například náhrdelníku, jež byl předmětem kupní smlouvy) v případě, že toto zboží nesplňuje například parametry z hlediska velikosti. Tato reklamace může být uznána vrácením plné částky kromě nákladů spojených s dopravou a balením souvisejícím s touto dopravou, a nebo výměnou zboží za jiné - například takové, které bude splňovat přání zákazníka.

4) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době stanovené zákonem na 2 kalendářní roky od převzetí zboží (záruka). Tímto rozporem se rozumí vady na výrobku, které nesouvisí s jeho opotřebením v rámci určeného i neurčeného používání. V případě, že strana objednavatele zjistí vadu na výrobku, jež je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvu a jež nevznika soustavným opotřebením při určeném používání, a dále která nevznikla používáním věci k účelům, ke kterým nebyla určena, provede strana objednavatele bez zbytečných odkladů ohlášení o vadě na výrobku, a to na info@nejbizu.cz.

5) Prodávající strana provede následnou kontrolu reklamovaného zboží, respektive kontrolu zboží, které je předmětem pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že toto zboží, včetně jeho obalů nebude částečně či zcela spotřebováno, poškozeno (kromě poškození spojených s výrobní vadou na výrobku), zcela zničeno (kromě zničení způsobeného vadou na výrobku) a v případě bižutere a podobného zboží namáčeno a soustavně nošeno, strana prodávajícího vrátí straně objednavatele částku uvedenou v kupní smlouvě za koupené zboží, kromě nákladů na přepravu a zabalení nutné k přepravě, a nebo provede výměnu tohoto zboží – dle vzájemné dohody mezi objednavatelem a prodávajícím. Zboží dále nesmí být poškozeno jakoukoliv nahodilou událostí, která není spojena s jejím účelným i neúčelným užitím – například živelnou pohromou, krádeží, atp. V případě nedodržení výše řečených podmínek strana prodávajícího nepřistoupí k odstoupení od smlouvy a reklamované zboží vrátí na adresu zákazníka.

6) Strana objednavatele hradí veškeré náklady na přepravu spojené s uzavřením kupní smlouvy, jakož i při jejím odstoupení. Straně prodávajícího ze zákona nevzniká povinost uhradit náklady spojené s dopravou a zabalením spojeným s dopravou reklamovaného zboží.

7) K reklamaci zboží z důvodu závady, která je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou, může být v dalších případěch přistupováno individuálně, a to ve prospěch strany objednavatele – pakliže se tak dohodne se stranou prodávajícího.

PLATBA PŘEDEM – PŘEVODEM
1) Strana objednavatele má v případě uzavření kupní smlouvy, při které byl navolen způsob platby předem, tzv. Převodem (dále jako „převodem“), jednorázový nárok na slevu na poštovné a balné. Tato sleva platí pouze tehdy, nedojde-li k pozdější změně způsobu platby v uzavřené kupní smlouvě  – v tom případě je navolen základní, tedy neslevněný tarif pro poštovné a balné (platí pro dobírkové zásilky).

2) Do doby, než se platba připíše ve prospěch účtu prodávajícího, je objednávka považována za nezávaznou, a nebude na ni brán ohled ve smyslu zpracování objednávky, objednání zboží ze zahraničního skladu, jakož i v okamžitém dodání u skladových zásob.

3) V případě, že strana objednavatele neprovede platbu převodem ve prospěch účtu prodávajícího do deseti (10) kalendářních dní, bude tato kupní smlouva, objednávka považována za neplatnou a bude stranou prodávajícího zrušena.

4) Prodávající strana po zaznamenání platby ve prospěch svého účtu zašle straně objednavatele potvrzení o přijetí platby, obsahující mimo jiné i zálohovou fakturu, jež slouží jako prozatimní doklad o zaplacení uzavřené kupní smlouvy.

5) Strana prodávajícího nese povinost dodržet všechny závazky, jež stanovuje uzavřená kupní smlouva – tímto dodržením se rozumí doručení zboží nejpozději dva měsíce od data připsání platby ve prospěch účtu objednavatele. V případě, že strana prodávajícího nesplní podmínky nutné k dodržení kupní smlouvy (například z důvodu nemožnosti dodat zboží v požadovaném termínu, variabilitě, kvalitě nebo množství, nebo v případě odstoupení od smlouvy stranou objednavatele před jejím doručením, a to i bez udaného důvodu), a dále nedojde v tomto případě ke vzájemné domluvě mezi stranou objednavatele a prodávajícího, je strana objednavatele povina vrátit celou převedenou částku, která byla předmětem kupní smlouvy a za níž bylo toto zboží objednáno, respektive zakoupeno.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ
1) Při objednání zboží dává strana objednavatele svolení uchovat osobní údaje pro urychlení objednávky a případné řesení reklamace, jakož odstoupení od smlouvy, či pro urychlení následných objednávek a zasílání reklamních zpráv výhradně spojených s tématikou prodejce nejbizu.cz, a to na uvedený e-mail. Veškeré informace uvedené při objednávání zboží nebudou poskytovány třetí straně a nebudou využívány k jiným, než obchodním účelům prodávající strany.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Objednavatel byl s těmito obchodními podmínkami zcela seznámen a v momentě provedení objednávky, respektive uzavření kupní smlouvy s nimi plně souhlasí.

2) V případě, že objednavatel s těmito obchodními podmínkami nesouhlasí, není oprávněn uzavírat kupní smlouvu a jakákoliv následná uzavřená kupní smlouva bude prodávající stranou vypovězena, respektive objednávka bude zrušena.

Bižuterie na Nejbizu.cz – obchod, kde se nachází kvalitní a přitom levná bižuterie poctivé domácí výroby. Naleznete zde náramky či náhrdelníky, dále barevné řetízky, vedle nich přívěšky a mnoho dalších ozdob vhodných jako dárek. Bižuterie je nabízená v mnoha variantách a barvách, možná je i výroba Bižuterie na zakázku.

Nově také nabízíme různé dámské oblečení - maxi šaty, cardigany, minišaty.

UPOZORNĚNÍ: Zboží je vyráběno z malých částí! Z tohoto důvodu není vhodné pro děti do 3 let věku!

Možné domluvit i zboží do komise, popřípadě přímo prodej do obchodu za nižší ceny.

POŠTOVNÉ:
Dobírka: zrušená
Převod: 55 Kč


Vážené zákaznice, v období od 18. 3. 2019 - 2. 4. 2019 jsem na dovolené. Všechny Vaše dotazy, objednávky atd. vyřeším hned po návratu. Děkuji za pochopení

Doporučujeme

náhled 499,- Kč
300,- Kč

náhled 999,- Kč
500,- Kč

náhled 299,- Kč
199,- Kč